Polityka prywatności

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości z siedzibą w Warszawie , ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia lub w przypadku wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) do celów wysyłki informacji o produktach i usługach administratora.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo cofnięcia w każdym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do podjęcia kontaktu bądź realizacji zgłoszenia lub wysyłki stosownych informacji na warunkach udzielonej zgody. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych przez Ciebie uprawnieniach znajdziesz w Polityce Prywatności.

 

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) Fundacja Warszawski Instytut Bankowości przedstawia następujące informacje:

Administrator danych Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości z siedzibą w Warszawie , ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000110584, o numerze NIP 526-003-85-22, zwana dalej „WIB”.
Dane kontaktowe Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub telefonicznie:
(+48 22) 48 68 400 , pisemnie: Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.
Inspektor Ochrony Danych W WIB został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: rodo@wib.org.pl. lub pisemnie (na adres siedziby WIB). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane będą przetwarzane przez WIB w celach: prawidłowej organizacji VI Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości organizowanego przez WIB, w tym w celu zawierania i wykonania umów niezbędnych do jego organizacji, w tym kontaktowania się w związku z jego realizacją (art.6 ust 1 lit. b RODO);rozpatrywania skarg i reklamacji (art.6 ust 1 lit. c RODO);dochodzenia roszczeń związanych z organizacji IV Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości (art.6 ust 1 lit. f RODO);Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art.6 ust 1 lit. c RODO);dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu WIB zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  przed  roszczeniami zgłaszanymi wobec WIB – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
Okres przez który dane będą przechowywane
  1. w związku z organizacją IV Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości i w celu jego realizacji – przez okres jego trwania oraz okres  obowiązywania umów niezbędnych do jego organizacji, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami,
  2. w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,
  3. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na WIB – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują WIB przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,
Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe są przeznaczone dla WIB i mogą być udostępnione przez WIB podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, oraz innym podmiotom współpracującym z WIB, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu WIB, takim jak dostawcy usług informatycznych, transportowych, biura rachunkowe, kancelarie prawne, dostawcy przesyłek listowych, paczkowych, kurierskich, finansowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z WIB i wyłącznie zgodnie z poleceniami WIB.
Prawa osoby, której dane  dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu WIB, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Przewiń na górę